Search form

Myeelwe 20:29

29Nkabela bantu boonse nebakabona kuti Aroni wafwa, luzubo loonse lwa-Israyeli lwakali kulila Aroni mazuba aali makumi otatwe.