Search form

Myeelwe 20:6

6Mpawo Musa a-Aroni bakazwa oko kubantu nkubakabungene, baya kumulyango watente lyambunganino, bavundama. Nkabela bulemu bwa-Jehova bwakababonekela.