Search form

Myeelwe 20:8

8Bweza musako, ukayobolole bantu, yebo a-Aroni munyoko, uambile indomba kumeso aabo, nkabela lilapa maanzi aalyo, Aboobo ulabagwisizya maanzi mundomba, banywe bantu boonse aŋombe zyabo,