Search form

Myeelwe 21:1

Ba-Israyeli mbubakazunda ba-Kanana ku-Horima

1Lino mu-Kanana, mwami wa-Aradi, iwakakede ku-Negebi, naakamvwa kuti ba-Israyeli baleza munzila yabasikutwela, wakalwisya ba-Israyeli akujata bamwi babo.