Search form

Myeelwe 21:23

23Pele Sihoni takwakazumizya ba-Israyeli kwiinda akati kacisi cakwe pe. Sihoni wakabunganya bantu bakwe boonse, weza kuzoocinga ba-Israyeli munkanda. Asike ku-Jahazi, wakalwana aba-Israyeli.