Search form

Myeelwe 21:24

24Nkabela ba-Israyeli bakamuzunda amulomo wapanga, aboobo bakatola nyika yakwe kuzwa ku-Arinoni kusikila ku-Jaboki kumugaano wabana ba-Amoni, nkaambo Jazeri ngomugaano wabana ba-Amoni.