Search form

Myeelwe 21:26

26Nkaambo Hesiboni kauli munzi wa-Sihoni mwami waba-Amori; nkaambo kalwanide amwami mutaanzi waba-Moabu akumunyanzya nyika yakwe yoonse kusikila ku-Arinoni.