Search form

Myeelwe 21:28

28Nkaambo mu-Hesiboni mwazwa mulilo,

Mumunzi wa-Sihoni mwazwa mabangabanga.

Watenta Ari waku-Moabu

Abasilutwe bakuzilundu zya-Arinoni.