Search form

Myeelwe 21:3

3Nkabela Jehova wakaswiilila ijwi lyabaIsrayeli, waaba ba-Kanana mumaanza aabo. Lino bakanyonyoona boonse aminzi yabo. Aboobo kuntu oko kwakaulikwa izina lya-Horima.