Search form

Myeelwe 21:34

34Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Utamuyoowi pe, nkaambo ndamwaaba mumaanza aako abantu bakwe boonse, anyika yakwe. Uyoomucitila mbubonya mbowakacitila Sihoni mwami wabaAmori iwakakede ku-Hesiboni.