Search form

Myeelwe 21:4

Inzoka yamukuba

4Lino kuzwa kucilundu ca-Hori bakanyamuka, batola inzila yaku-Lwizi Lusalala, bazyunguluka cisi ca-Edomu. Nkabela myoyo yabantu yakacimwa munzila.