Search form

Myeelwe 21:5

5Lino bantu bakakazyanya a-Leza a-Musa, bati, Nkaambonzi mwakatupozya kuzwa ku-Egepita kuti tufwe munkanda? Taakwe zilyo. Taakwe maanzi. Atupepelefwa otu myoyo yesu yatucimwa.