Search form

Myeelwe 21:7

7Lino bantu bakeza kuli-Musa, bati, Twabisya, nkaambo twanyontauka Jehova ayebo. Utukombele kuliJehova atugwisizye inzoka, Mpawo Musa wakakombela bantu.