Search form

Myeelwe 21:8

8Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Kolicitila inzoka akwiianzika akasamu mbuli ndembela; lino kufumbwa muntu uulumidwe aibona buyo ulapona.