Search form

Myeelwe 21:9

9Elyo Musa wakapanga inzoka yamukuba, waianzika akasamu mbuli ndembela, nkabela kufumbwa muntu iwakalumwa inzoka, alanga buyo kunzoka yamukuba, wakapona.