Search form

Myeelwe 22:4

4Elyo ba-Moabu bakaambila bapati ba-Midyani kuti, Aya makamu aabantu alamaninina zyoonse zitweengelede mbubonya mbuli iŋombe mbwiimaninina bwizu bwamusokwe, Mwami wa-Moabu kuciindi eco kali Balaki mwana wa-Zipori,