Search form

Myeelwe 22:5

5Lino wakatuma batumwa kuli-Balamu mwana wa-Beori waku-Petori kunkomwe yamulonga munyika yabana ba-Amori, kuti bakamwiite, cakuti, Bona! Kwakazwa bantu munyika ya-Egepita, Mbanji mbuli bwizu, alimwi balikede bulangene ambebo,