Search form

Myeelwe 22:6

6Uboole, uzoonditukilile bantu aba, nkaambo mbayumu kwiinda ndime, Wacita obo, ambweni ndakonzya kubazunda akubatanda munyika, nkaambo ndizi kuti kufumbwa muntu ngolongezya ulilongezezyegwe, ayooyo ngotukila ulitukidwe.