Search form

Myeelwe 22:7

7Mpawo bapati ba-Moabu abapati ba-Midyani bakanyamuka amali aakusondya mujanza lyabo. Basike kuli-Balamu, bakamwaambila majwi aa-Balaki.