Search form

Myeelwe 22:8

8Nkabela wakabaambila kuti, Amuone okuno, nkamuvwiile mbubonya mbuli Jehova mbwati ndaambile. Elyo bapati ba-Moabu bakaona kuli-Balamu.