Search form

Myeelwe 3:1

Milimo yaba-Levi akubalwa kwabo

1Ngaaya mazyalani aaba-Musa a-Aroni mubuzuba obo Jehova naakaambila Musa mucilundu ca-Sinai.