Search form

Myeelwe 3:22

22Nkabela mweelwe wabo, nkokuti bana baalumi ibakali amwezi wakuzyalwa abapati boonse baindilila, wakali zyuulu zili musanu azibili amyanda yosanwe.