Search form

Myeelwe 3:25

25Amilimo yabana ba-Gerisoni mutente lyambunganino njeeyi: cikombelo, atente azivumbilizyo zyalyo, acisitilizyo camulyango watente lyambunganino,