Search form

Myeelwe 3:28

28Nkabela mweelwe wabo, nkokuti bana baalumi boonse bali amwezi wakuzyalwa abapati baindilila, wakali zyuulu zili musanu azitatu amyanda iili musanu aumwi; boonse bakali kucita milimo yacikombelo.