Search form

Myeelwe 3:34

34Nkabela mweelwe wabo, nkokuti bana baalumi bali amwezi wakuzyalwa abapati baindilila, wakali zyuulu zili musanu acimwi amyanda yobile.