Search form

Myeelwe 3:39

39Lino ba-Levi boonse ibakabalwa, mbebakabala ba-Musa a-Aroni kukulailila kwa-Jehova, muziinga zyabo, bana baalumi boonse ibakali amwezi wakuzyalwa abapati baindilila, bakali zyuulu zili makumi obile azibili.