Search form

Myeelwe 3:4

4Pele Nadabu a-Abihu bakafwa kubusyu bwa-Jehova ciindi eco nibakapaizya mulilo umbi kubusyu bwa-Jehova munkanda ya-Sinai, nkabela teebakajisi bana pe, Lino Eleazara a-Itamara bakali kucita milimo yabupaizi kubusyu bwa-Aroni wisaabo,