Search form

Myeelwe 3:46

46Akukunununa abo bantu bali myanda yobile amakumi aali musanu aabili abatatu, nkokuti mweelwe wabana bataanzi baba-Israyeli uuindilila mweelwe waba-Levi,