Search form

Myeelwe 3:47

47uleelede kutambula cipanzi casanu casyekeli kumuntu umwi aumwi, (nkokuti isyekeli lyacikombelo, isyekeli lili amagera aali makumi obile),