Search form

Myeelwe 3:50

50wakatambula mali kumaanza aabana bataanzi baba-Israyeli, masyekeli aali cuulu amyanda yotatwe amakumi aali musanu alimwi amusanu, mbubonya mbuli masyekeli aacikombelo.