Search form

Myeelwe 4

Ba-Kohati

1Lino Jehova wakaambila ba-Musa a-Aroni kuti, 2Amubale bana ba-Kohati akati kaba-Levi, muziinga zyabo amunzubo zyabo, 3-nkokuti boonse bali amyaka iili makumi otatwe kusikila makumi osanwe, boonse bakonzya kucita milimo, bakonzya kubeleka mutente lyambunganino. 4-Lino njeeyi milimo yabana ba-Kohati mutente lyambunganino: zintu zisalalisya. 5-Ciindi cakulonzya zilao, Aroni abana bakwe mbobeelede kunjila kuyooangula cisitilizyo cakuvumbya, bavumbe ibbokesi lyacizuminano ancico. 6-Lino baleelede kulivumba azikanda zyabagutu, alimwi atala lyazeezyo bayale isani lyanyanzabili, akunjizya miziyo. 7-Aalo antafule yazinkwa zyamabonwabonwa bayale isani lyanyanzabili, babike alinjiyo mitiba, amyuungo, azilongo amfulu zyakupaizya; azyalo zinkwa zyamabonwabonwa zibe alindilyo. 8Alimwi bayale mpoonya awo isani lisalala-pyu, akulivumba acivumbyo cazikanda zyabagutu, akunjizya miziyo. 9-Alimwi babweze isani lyanyanzabili, bavumbe ciimikilo camalampi, amalampi aaco, amano zyaco, ankayi zyaco, azibelesyo zyoonse zyamafuta aaco. 10Lino ciimikilo azibelesyo zyaco zyoonse, bacibikile civumbyo cazikanda zyabagutu, bacigwabike amiziyo. 11-Aalo acipaililo cangolida bayale isani lyanyanzabili, akucivumba azikanda zyabagutu, akucibika amiziyo. 12Azyalo zibelesyo zyoonse zyamilimo yamucikombelo, bazibweze, bazivumbe asani lyanyanzabili, akuzivumbya civumbyo cazikanda zyabagutu, akuzibika amiziyo. 13Alimwi bagwisye itwe kucipaililo, bayale alincico isani lyakamwemvwe; 14lino babike mpoonya awo zibelesyo zyaco zyoonse zibelesegwa mumilimo yabupaizi, anzilo zyaco, aziyasyo zyaco, amaliko aaco, amitiba yaco, nkokuti zibelesyo zyoonse zyacipaililo, elyo bacivumbe acivumbyo cazikanda zyabagutu, akunjizya miziyo yakuyumuzya. 15-Lino ba-Aroni abana bakwe bamana buyo kuvumba cikombelo azibelesyo zyoonse zyacikombelo, kuciindi cakunyampuka baboole bana ba-Kohati kuzooyumuna. Pele tabeelede kuguma zintu zisalalisya, pe, kuti batafwi, Nzeezyo zintu zyatente lyambunganino nzebeelede kuyumuna bana ba-Kohati.

16-Nkabela Eleazara mwana wa-Aroni mupaizi nguuyooba amilimo yakubamba mafuta aamalampi, atununkilizyo tuli abweema bubotu, acituuzyo cabusu calyoonse, amafuta aakunanika, amilimo yacikombelo azintu zyoonse zili mulincico, busena busalalisya azibelesyo zyabo zyoonse,

17Lino Jehova wakaambila ba-Musa a-Aroni kuti, 18Mutanyonyooni luzubo lwaziinga zyaba-Kohati akati kaba-Levi pe. 19-Mbuboobu mbumweelede kubacitila, kuti bapone akutafwa ciindi cakuswena afwaafwi kuzintu zisalalisya, Aroni abana bakwe banjile, babape umwi aumwi milimo yakwe amukuli wakwe. 20-Pele tabeelede kunjila kukweebela zintu zisalalisya abuniini, pe, kuti batafwi.

Ba-Gerisoni

21Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 22Amubale bana ba-Gerisoni abalo, muziinga zyabo amunzubo zyabo, 23-nkokuti boonse bali amyaka iili makumi otatwe kusikila makumi osanwe, boonse bakonzya kucita milimo, bakonzya kubeleka mutente lyambunganino. 24Njeeyi milimo yaziinga zyaba-Gerisoni yakubeleka ayakuyumuna: 25-bayumune zisitilizyo zyacikombelo, atente lyambunganino azivumbilizyo zyalyo, acivumbyo cazikanda zyabagutu cili atala ancico, acisitilizyo camulyango watente lyambunganino, 26amasani aalengelela aamulubuwa, acisitilizyo cakumanjililo aamulyango walubuwa luzyunguluka cikombelo acipaililo, antambo zyazyo, azibelesyo zyoonse zyamilimo yazyo; kufumbwa cintu cicitwa anzizyo, balacicita. 27Milimo yoonse yabana ba-Gerisoni ilacitwa mukulailila kwa-Aroni akwa-bana bakwe, kufumbwa ncibayumuna akufumbwa ncibacita; mulaaba mumaanza aabo kufumbwa cintu ncibeelede kuyumuna. 28Njeeyo milimo yaziinga zya bana ba-Gerisoni mutente lyambunganino. Milimo yabo ibe mumaanza aa-Itamara mwana wa-Aroni mupaizi,

Ba-Merari

29Abalo bana ba-Merari uleelede kubabala muziinga zyabo amunzubo zyabo, 30-Ubale boonse bali amyaka iili makumi otatwe kusikila kumakumi osanwe, boonse bakonzya kucita milimo, bakonzya kubeleka milimo yatente lyambunganino. 31-Lino njeeyi milimo yabo, mikuli njibeelede kuyumuna, mumilimo yatente lyambunganino: minsende yacikombelo, aminkulu yaco, amisumpululu yaco, azikazikilo zyaco, 32-amisumpululu yalubuwa cakuzyunguluka, azikazikilo zyalo, anembe zyalo, antambo zyalo, azibelesyo zyazyo zyakucitya milimo yazyo yoonse, Umwi aumwi apegwe milimo yakwe amukuli wakwe wakuyumuna. 33Njeeyo milimo yaziinga zyabana baMerari, milimo yabo yoonse yamutente lyambunganino. Ili mumaanza aa-Itamara mwana wa-Aroni mupaizi.

34-Elyo ba-Musa a-Aroni abasilutwe bambungano bakabala ba-Kohati, muziinga zyabo amunzubo zyabo, 35-boonse ibakali amyaka iili makumi otatwe kusikila kumakumi osanwe, boonse ibakali mumilimo, ibakali kubeleka mutente lyambunganino. 36Nkabela mweelwe wabo, muziinga zyabo, wakali zyuulu zyobile amyanda iili musanu aibili amakumi osanwe. 37Mbembabo ibakabalwa muziinga zyaba-Kohati, boonse ibakali kubeleka mutente lyambunganino, mbebakabala ba-Musa a-Aroni, mbwaakalailila Jehova kumulomo wa-Musa,

38Nkabela bana ba-Gerisoni ibakabalwa muziinga zyabo amunzubo zyabo, 39boonse ibakali amyaka iili makumi otatwe kusikila makumi osanwe, boonse ibakali kubeleka milimo mutente lyambunganino, 40ibakabalwa muziinga zyabo amunzubo zyabo, bakali zyuulu zyobile amyanda iili musanu aumwi amakumi otatwe. 41Ngonguwo mweelwe wabana ba-Gerisoni, muziinga zyabo, mbebakabala ba-Musa a-Aroni, mbubonya mbwaakalailila Jehova.

42Abana ba-Merari ibakabalwa, muziinga zyabo amunzubo zyabo, 43-boonse ibakali amyaka iili makumi otatwe abaindilila kusikila kumakumi osanwe, boonse ibakali kubeleka milimo mutente lyambunganino, 44boonse ibakabalwa muziinga zyabo bakali zyuulu zyotatwe amyanda yobile. 45Mbembabo ibakabalwa muziinga zyabana ba-Merari, abo mbebakabala ba-Musa a-Aroni, mbwaakalailila Jehova kumulomo wa-Musa.

Mweelwe woonse waba-Levi

46Lino ba-Levi boonse ibakabalwa, mbebakabala ba-Musa a-Aroni abasilutwe ba-Israyeli, muziinga zyabo amunzubo zyabo, 47-boonse ibakali amyaka iili makumi otatwe abaindilila kusikila makumi osanwe, boonse ibakanjila mumilimo, ibakali kubeleka akuyumuna mikuli mutente lyambunganino, 48boonse ibakabalwa bakali zyuulu zili musanu azitatu amyanda yosanwe amakumi aali musanu aatatu, 49-Umwi aumwi wakapegwa milimo yakwe yakubeleka na mukuli wakwe wakuyumuna, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila kumulomo wa-Musa. Bakabalwa boonse mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.