Search form

Myeelwe 4:12

12Azyalo zibelesyo zyoonse zyamilimo yamucikombelo, bazibweze, bazivumbe asani lyanyanzabili, akuzivumbya civumbyo cazikanda zyabagutu, akuzibika amiziyo.