Search form

Myeelwe 4:15

15Lino ba-Aroni abana bakwe bamana buyo kuvumba cikombelo azibelesyo zyoonse zyacikombelo, kuciindi cakunyampuka baboole bana ba-Kohati kuzooyumuna. Pele tabeelede kuguma zintu zisalalisya, pe, kuti batafwi, Nzeezyo zintu zyatente lyambunganino nzebeelede kuyumuna bana ba-Kohati.