Search form

Myeelwe 4:19

19Mbuboobu mbumweelede kubacitila, kuti bapone akutafwa ciindi cakuswena afwaafwi kuzintu zisalalisya, Aroni abana bakwe banjile, babape umwi aumwi milimo yakwe amukuli wakwe.