Search form

Myeelwe 4:25

25bayumune zisitilizyo zyacikombelo, atente lyambunganino azivumbilizyo zyalyo, acivumbyo cazikanda zyabagutu cili atala ancico, acisitilizyo camulyango watente lyambunganino,