Search form

Myeelwe 4:26

26amasani aalengelela aamulubuwa, acisitilizyo cakumanjililo aamulyango walubuwa luzyunguluka cikombelo acipaililo, antambo zyazyo, azibelesyo zyoonse zyamilimo yazyo; kufumbwa cintu cicitwa anzizyo, balacicita.