Search form

Myeelwe 4:30

30Ubale boonse bali amyaka iili makumi otatwe kusikila kumakumi osanwe, boonse bakonzya kucita milimo, bakonzya kubeleka milimo yatente lyambunganino.