Search form

Myeelwe 4:35

35boonse ibakali amyaka iili makumi otatwe kusikila kumakumi osanwe, boonse ibakali mumilimo, ibakali kubeleka mutente lyambunganino.