Search form

Myeelwe 4:37

37Mbembabo ibakabalwa muziinga zyaba-Kohati, boonse ibakali kubeleka mutente lyambunganino, mbebakabala ba-Musa a-Aroni, mbwaakalailila Jehova kumulomo wa-Musa,