Search form

Myeelwe 4:39

39boonse ibakali amyaka iili makumi otatwe kusikila makumi osanwe, boonse ibakali kubeleka milimo mutente lyambunganino,