Search form

Myeelwe 4:43

43boonse ibakali amyaka iili makumi otatwe abaindilila kusikila kumakumi osanwe, boonse ibakali kubeleka milimo mutente lyambunganino,