Search form

Myeelwe 4:47

47boonse ibakali amyaka iili makumi otatwe abaindilila kusikila makumi osanwe, boonse ibakanjila mumilimo, ibakali kubeleka akuyumuna mikuli mutente lyambunganino,