Search form

Myeelwe 4:5

5Ciindi cakulonzya zilao, Aroni abana bakwe mbobeelede kunjila kuyooangula cisitilizyo cakuvumbya, bavumbe ibbokesi lyacizuminano ancico.