Search form

Myeelwe 4:7

7Aalo antafule yazinkwa zyamabonwabonwa bayale isani lyanyanzabili, babike alinjiyo mitiba, amyuungo, azilongo amfulu zyakupaizya; azyalo zinkwa zyamabonwabonwa zibe alindilyo.