Search form

Myeelwe 5

Bamu basofweede mbubeelede kwaandaanizigwa

1Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 2-Lailila bana ba-Israyeli kuti bagwisye mumalabba boonse basicinsenda aboonse basisenselwa aboonse basofweede kukuguma mitunta. 3-Amubagwisye boonse buyo, nebaba baalumi nebaba banakazi, bazwe anze lyamalabba, kuti batasofwaazyi malabba mponkede akati kabo. 4Mpoonya awo bana ba-Israyeli bakacita obo, Bakabagwisya, babatandila anze lyamalabba; mbuli Jehova mbwaakaambila Musa, bana ba-Israyeli bakacita mbubonya obo.

Mulao wakupilusizya

5-Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 6-Ambila bana ba-Israyeli kuti, Mwaalumi na mwanakazi uucita cibi, kufumbwa cibi cicitwa kubantu, uusotoka milumbe ya-Jehova, aboobo oyo uli amulandu, 7-alyaambe zibi zyakwe nzyaakacita, alimwi apilusye ncaakabba akuciyungizizya cipanzi casanu, ape oyo ngwaakabisizya. 8-Pele na muntu wabula sikamukowa uukonzya kupilusizigwa cintu, cipilusizigwe Jehova, cibe camupaizi atala lyamugutu wacipaizyo camulandu ngwamanya milandu yakwe. 9-Azipo zyoonse, zintu zisalala zyabana ba-Israyeli nzibaletela mupaizi, zilaba zyakwe. 10-Zintu nzyasalazya muntu zilaba zyakwe. Kufumbwa cintu muntu ncapa mupaizi cilaba cakwe.

Mulao wabbivwe

11Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 12-Ambila bana ba-Israyeli kuti, Na mukamuntu ulabisya akumucitila cakutasyomeka, 13-na mwaalumi umbi woona awe, alimwi makani alisisidwe kumeso aamulumi wakwe, na makani alisisidwe nekuba kuti walisofwaazya, na taakwe kamboni nkaambo kakutaianikizigwa, 14-na wasikilwa muuya wabbivwe, alimwi mukaakwe walisofwaazya, nanka wasikilwa muuya wabbivwe nekuba kuti mukaakwe tana kulisofwaazya, 15-oyo muntu alete mwanakazi wakwe kumupaizi. Alimwi alete cituuzyo cakwe, cipanzi cakumi calusuwo lwabusu bwabbaale. Atatili mafuta alincico, nekuba kubika musamu walibano, nkaambo ncecituuzyo cabbivwe, cipaizyo cakwiibalusya, nkokuti cakwiibalusya mulandu.

16-Lino mupaizi amuswenye afwaafwi, amwiimike kubusyu bwa-Jehova. 17Elyo mupaizi abweze maanzi aasalalisya mucibiya cabulongo, alimwi abweze lusuko lwacibuye cacikombelo akulubika mumaanzi. 18Elyo mupaizi aimike mwanakazi kubusyu bwa-Jehova, atebezye masusu aamwanakazi, abike mumaanza aakwe cipaizyo cabusu cakwiibalusya cipaizyo cabbivwe, Amumaanza aakwe mwini mupaizi abe amaanzi aalula aaleta lutuko. 19Lino mupaizi amukonkye, aambile mwanakazi kuti, Na taakwe mwaalumi ngowakeenda awe, na tona kulisofwaazya, kunze lyamulumaako, utabisigwi kumaanzi aya aalula aaleta lutuko. 20Pele na ncobeni walisofwaazya, na wabisizya mulumaako kukweenda amwaalumi umbi uutali mulumaako, 21-(mupaizi akonkye mwanakazi cikonke eco, amwaambile kuti) Jehova akubike kuti ube ijwi lyakukonkya alyakutukizya akati kabantu bako, Jehova naazoomwaisya cibelo cako akuzimbya ida lyako. 22-Aya maanzi aaleta lutuko anjile mumala aako, azimbye ida lyako akumwaisya cibelo cako. Lino mwanakazi aambe kuti, Mbukabede! Mbukabede!

23Nkabela mupaizi uleelede kulemba aya matusi mubbuku akwaasanzya mumaanzi aalula. 24Lino uleelede kunywisya mwanakazi ayo maanzi aalula aaleta lutuko, aboobo maanzi aaleta lutuko alanjila mwida lyakwe akumululila. 25-Lino mupaizi atambule kumaanza aamwanakazi cipaizyo cabusu cabbivwe, ayumbe cipaizyo kubusyu bwa-Jehova akucileta kucipaililo; 26-nkabela mupaizi uleelede kubweza inkankamanza yabusu bwacipaizyo, ibe ciibalusyo, acitente acipaililo. Amana kucita obo ulanywisya mwanakazi maanzi. 27-Amana kumunywisya maanzi, na walisofwaazya akucitila mulumaakwe cakutasyomeka, ayo maanzi aaleta lutuko alanjila mwida lyakwe, alamululila, nkabela ida lyakwe lilazimba acibelo cakwe cilamwaika, aboobo oyo mwanakazi ulaba ijwi lyakutukizya akati kabantu bakwe. 28-Pele na oyo mwanakazi talisofwaazizye, na ulasalala, ulaangulukide, ulakonzya kuminta.

29Mbuubede mulao wabbivwe, kufumbwa ciindi mwanakazi uuli mumaanza­ aamulumaakwe nabisya akulisofwaazya, 30nanka ciindi mulumi nanji-lwa muuya wabbivwe aboobo wafwida mukaakwe ibbivwe, Aimike mwanakazi kubusyu bwa-Jehova, elyo mupaizi amucitile mbubonya mbuuamba oyu mulao. 31-Lino mwaalumi ulaanguluka mumulandu pele mwanakazi ulapegwa mulandu.