Search form

Myeelwe 5:18

18Elyo mupaizi aimike mwanakazi kubusyu bwa-Jehova, atebezye masusu aamwanakazi, abike mumaanza aakwe cipaizyo cabusu cakwiibalusya cipaizyo cabbivwe, Amumaanza aakwe mwini mupaizi abe amaanzi aalula aaleta lutuko.