Search form

Myeelwe 5:19

19Lino mupaizi amukonkye, aambile mwanakazi kuti, Na taakwe mwaalumi ngowakeenda awe, na tona kulisofwaazya, kunze lyamulumaako, utabisigwi kumaanzi aya aalula aaleta lutuko.