Search form

Myeelwe 5:21

21(mupaizi akonkye mwanakazi cikonke eco, amwaambile kuti) Jehova akubike kuti ube ijwi lyakukonkya alyakutukizya akati kabantu bako, Jehova naazoomwaisya cibelo cako akuzimbya ida lyako.