Search form

Myeelwe 5:24

24Lino uleelede kunywisya mwanakazi ayo maanzi aalula aaleta lutuko, aboobo maanzi aaleta lutuko alanjila mwida lyakwe akumululila.