Search form

Myeelwe 5:25

25Lino mupaizi atambule kumaanza aamwanakazi cipaizyo cabusu cabbivwe, ayumbe cipaizyo kubusyu bwa-Jehova akucileta kucipaililo;